Przydatne informacje

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

 

Zgodnie z ustawą Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku, notariusz dokonuje następujących czynności:

· sporządza akty notarialne;

· sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;

· sporządza poświadczenia;

· doręcza oświadczenia;

· spisuje protokoły;

· sporządza protesty weksli i czeków;

· przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

· sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;

· sporządza, na żądanie stron, projekty aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów;

· sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

 

OPŁATY NOTARIALNE

 

Za wykonywane czynności notariusz pobiera wynagrodzenie (zwane taksą notarialną) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera dodatkowe opłaty, na które składają się:

· podatek VAT (od taksy notarialnej)

· podatek od czynności cywilnoprawnych

· podatek od spadków i darowizn

· opłaty sądowe

Zebrane opłaty i podatki przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

 

KAŻDY NOTARIUSZ:

 

– udziela informacji i wyjaśnień w sprawie czynności notarialnych BEZPŁATNIE!

– ma obowiązek CZUWAĆ nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów każdej

– ze STRON podczas dokonywania czynności notarialnych!

– jest nadzorowany i wizytowany przez ograny samorządu zawodowego!

– posiada obowiązkowe UBEZPIECZENIE od odpowiedzialności cywilnej, co daje Klientom poczucie bezpieczeństwa!

odpowiada dyscyplinarnie za ewentualne popełnione błędy, nawet z możliwością wykluczenia z zawodu!

 

CZY WIESZ, ŻE…

 

– oryginał aktu notarialnego pozostaje w kancelarii, natomiast Strony oraz inne uprawnione osoby otrzymują wypisy aktu notarialnego, które mają moc prawną oryginału. Dzięki temu, że oryginał aktu notarialnego przechowywany jest przez notariusza (lub właściwy sąd), Strony mogą w każdej chwili (nawet po wielu latach) uzyskać dodatkowe wypisy sporządzonego aktu. Wypis podpisuje notariusz i opatruje go pieczęcią,

– czynności notarialne notariusz dokonuje co do zasady w kancelarii notarialnej. Zdarza się jednak, że czynność notarialna jest dokonywana także w innym miejscu np. w szpitalu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

– jeżeli Strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia. Zwolnienie to stosuje się również do osoby prawnej, która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na ponoszenie wynagrodzenia żądanego przez notariusza. Sąd po ustaleniu, że zachodzi potrzeba dokonania czynności notarialnej, uwzględnia wniosek i wyznacza notariusza do dokonania żądanej przez Stronę czynności notarialnej. Za Stronę zwolnioną od ponoszenia opłaty taksy notarialnej opłatę ponosi Skarb Państwa.

– czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Na żądanie Strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, wykorzystując własną znajomość języka obcego wykazaną w sposób określony dla tłumaczy przysięgłych lub korzystając z pomocą tłumacza przysięgłego.

 

Pozdrawiamy,

Zespół CDN